Ryhagens Återvinning AB
Ett kompetent företag inom återvinning, miljö och rivningsarbete.
Logo
Framsida
pic
pic
Vår miljöpolicy Vårt miljöarbete Om Företaget Kontakta oss
pic
Vår miljöpolicy
Huvudsalkig verksamhet
Ryhagens Återvinning AB huvudsalkiga verksamhet är att sortera avfall och behandling av industri, rivningsavfall och värksamhetsavfall. Samt rivning och asbestsanering.
Vi ska verka för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i vår region. Vårt agerande i miljöfrågor ska skapa förutsättningar för en god affärsutveckling och en god konkurrenskraft. Vårt mål är att vara ett föredöme i vår region.
Nytänkande
Vi ska genom innovativa lösningar ständiga förbättringar bidra till ett mer hållbart samhälle.
Öppenhet
Vi ska vara transparenta med myndigheter och allmänheten genom att upprätta en öppen dialog om den miljöpåverkan som vår verksamhet kan ge upphov till.
Trygghet/Ansvar
Vi ska arbeta förebyggande och vidta åtgärder för att minska vår miljöpåverkan samt analyser i förväg hur nya verksamheter kan påverka miljön. Vid val av leverantör, entreprenörer och samarbetspartners ska vi utvärdera deras miljöarbete.
Kunskap
Vi ska hlla en hög kunskapsnivå och ett stort engagemang för miljön, vilket ger oss möjligheter att fatta miljömässigt hållbara beslut. Vi ska hålla oss uppdaterade med relevanta lagar och kontinuerligt säkerhetsställa att vi följer dem.
Omtanke
Vi ska värna om den globala miljön, närmiljön i vår region och sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
pic
© ryhagen.se | Producerad av Mikael Danielson | Ola 070-5862218 | Hasse 070-2999889